Đăng ký
Have an account? Đăng nhập
Chữ ký số của Người dùng
Sau khi đăng ký trên trang web https://vi.worldwifi.io/, Người dùng nhận được Mật khẩu để truy cập vào nền tảng WORLD WIFI.

Bằng việc sử dụng Đăng nhập và Mật khẩu, Người dùng xác nhận việc thiết lập chữ ký điện tử Người dùng của mình, và thông tin dưới dạng điện tử, được Người dùng ký tên bằng chữ ký điện tử (sử dụng Đăng nhập và Mật khẩu của mình), sẽ là sự chấp thuận của Người dùng và Chữ ký số Web Tokens sẽ là một tài liệu điện tử tương đương một tài liệu giấy được ký bằng tay.

Tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua việc sử dụng Đăng nhập và Mật khẩu của người dùng (Chữ ký điện tử), được coi là được thực hiện bởi Người dùng.

Việc đăng ký tài khoản của Người dùng cấu thành sự thừa nhận rằng Người dùng có thể nhận, tải điện tử và in ra Thỏa thuận cơ bản về Chữ ký số Token tương lai và bất kỳ sự sửa đổi nào.